موسسۀ چند منظورۀ فرهنگی هنری آوای هنر هونام | دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | با هونام، هونام شویم

موسسۀ چند منظورۀ فرهنگی هنری آوای هنر هونام

راهبردهای هونام

  • بسترسازی برای برگزاری برنامه ها و دوره های فرهنگی و هنری برای قشرهای مختلف با استفاده از توانمندی های موسسه و همکاری سازمان ها و نهادهای ذی ربط
  • افزایش اثربخشی موسسه در تعامل با مراکز فرهنگی و هنری داخل و خارج از کشور برای تولید علم و محصولات هنری و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از توانمندی های موجود
  • تلاش در جهت نشر دستاورهای فرهنگی و هنری موسسه به زبان های رایج دنیا
  • توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری غیرحضوری با استفاده از ظرفیت های آموزش های مجازی و از راه دور
  • راه اندازی نشریات تخصصی تخصصی فرهنگی و هنری در همه ی گروه های پژوهشی
  • تهیه و تدوین اولویت های آموزشی ، فرهنگی و هنری و پژوهشی با استفاده از هنرمندهای متخصص و متعهد و قالب های رایج و نوین و ابداعی
  • تدوین ساختار جامع متناسب با چشم انداز ، ارزش ها ، خط مشی ها به منظور افزایش اثربخشی